BIURO DO SPRAW TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO


strona domowa

kontakt
Ul. Prosta 69, 00-838 W-wa (+48 22): Sekretariat: 220 43 11, Faks: 220 43 06, Informacja: 220 43 17 sekretariat.btm@gitd.gov.pl
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika + licencje wspólnotowe
Zezwolenia
Komisja Społeczna
Certyfikaty pojazdy
- GITD
Certyfikaty pojazdy
- WITD
Stowarzyszenia
Potrzeby własne
Przesyłki kurierskie
Świadectwa kierowcy
Umowy dwustronne
Wykaz decyzji
Raporty


Sprawdzanie danych

* instrukcja użytkowania programu do sprawdzania danych


DYREKTOR BTM PRZYJMUJE INTERESANTÓW
WTORKI W GODZ. 11.30-14.30

Wnioski dotyczące licencji, certyfikatów, zaświadczeń na potrzeby własne, świadectw kierowcy, zezwoleń zagranicznych i zezwoleń na przwóz osób, należy wysyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

KONTAKT

Informacja BTM
tel. 22 220-43-17
fax: 22 220-43-06

Wydział Postępowań Administracyjnych
tel. 22 220-43-47
tel. 22 220-43-04

Wydział ds. Przewozów Osób
tel. 22 220-43-72
tel. 22 220-43-32

Wydział ds. Przewozów Rzeczy
Sekcja Wydawania Licencji:
tel. 22 220-43-15
tel. 22 220-43-18
tel. 22 220-43-36
tel. 22 220-43-63
Sekcja Wydawania Zezwoleń:
tel. 22 220-43-19
tel. 22 220-43-20

Sekcja Wydawania Certyfikatów i Zaświadczeń
Zaświadczenia
na POTRZEBY WŁASNE:
tel. 22 220-43-44

Certyfikaty S:
tel. 22 220-43-51

Świadectwa kierowcy:
tel. 22 220-43-57

Wydział Ogólny
tel. 22 220-43-23

Sekretariat
tel. 22 220-43-11

Kancelaria
tel. 22 220-43-54
tel. 22 220-43-35
fax: 22 220-43-06

Przesyłki kurierskie
tel. 22 220-43-22
tel. 22 220-43-29 zezwolenia
tel. 22 220-43-05 licencje

Zamówienia przesyłamy na numer FAKSU:

22 220-43-59 zezwolenia na przewóz rzeczy i osób
22 220-43-07 licencje, świadectwa, certyfikaty
22 220-43-48 stowarzyszenia

Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowegoNa podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 - wyciąg).

§ 3.
 1. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:
  1. za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym:
   Opłata w zł
   Rodzaj pojazdu samochodowego Okres ważności licencji w latach
   od 2 do 5 powyżej 5 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
   samochód osobowy 1.000 3.000 4.000 5.000

  2. za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat - 3.600 zł.

 2. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4.000 zł.

§ 4.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

§ 5.
 1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 3. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 4. Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone w ust. 1-3 pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.
 6. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

§ 6.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 7.

Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
 1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

§ 9.

Za przedłużenie ważności licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego pobiera się opłatę jak za udzielenie licencji.

§ 10.

Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie:
 1. śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
 2. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
- pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 11.

W przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym licencję - pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 12.

W przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka posiadająca licencje posiada akcje lub udziały, jeżeli zawarły one umowę leasingu lub dzierżawy na używanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia działalności objętej licencją - pobiera się opłatę w wysokości 500 zł od każdego pojazdu samochodowego.

 
   Uwagi techniczne na temat materiałów:
   Programy potrzebne do oglądania dokumentów z naszej strony:
       

   Liczba osób będących aktualnie na naszej stronie:25
powrót na górę strony
    © Copyright Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego, 2002-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.


>