BIURO DO SPRAW TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO


strona domowa

kontakt
Ul. Prosta 69, 00-838 W-wa (+48 22): Sekretariat: 220 43 11, Faks: 220 43 06, Informacja: 220 43 17 sekretariat.btm@gitd.gov.pl
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika + licencje wspólnotowe
Zezwolenia
Komisja Społeczna
Certyfikaty pojazdy
- GITD
Certyfikaty pojazdy
- WITD
Stowarzyszenia
Potrzeby własne
Przesyłki kurierskie
Świadectwa kierowcy
Umowy dwustronne
Wykaz decyzji
Raporty


Sprawdzanie danych

* instrukcja użytkowania programu do sprawdzania danych


DYREKTOR BTM PRZYJMUJE INTERESANTÓW
WTORKI W GODZ. 11.30-14.30

Wnioski dotyczące licencji, certyfikatów, zaświadczeń na potrzeby własne, świadectw kierowcy, zezwoleń zagranicznych i zezwoleń na przwóz osób, należy wysyłać na adres:
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

KONTAKT

Informacja BTM
tel. 22 220-43-17
fax: 22 220-43-06

Wydział Postępowań Administracyjnych
tel. 22 220-43-47
tel. 22 220-43-04

Wydział ds. Przewozów Osób
tel. 22 220-43-72
tel. 22 220-43-32

Wydział ds. Przewozów Rzeczy
Sekcja Wydawania Licencji:
tel. 22 220-43-15
tel. 22 220-43-18
tel. 22 220-43-36
tel. 22 220-43-63
Sekcja Wydawania Zezwoleń:
tel. 22 220-43-19
tel. 22 220-43-20

Sekcja Wydawania Certyfikatów i Zaświadczeń
Zaświadczenia
na POTRZEBY WŁASNE:
tel. 22 220-43-44

Certyfikaty S:
tel. 22 220-43-51

Świadectwa kierowcy:
tel. 22 220-43-57

Wydział Ogólny
tel. 22 220-43-23

Sekretariat
tel. 22 220-43-11

Kancelaria
tel. 22 220-43-54
tel. 22 220-43-35
fax: 22 220-43-06

Przesyłki kurierskie
tel. 22 220-43-22
tel. 22 220-43-29 zezwolenia
tel. 22 220-43-05 licencje

Zamówienia przesyłamy na numer FAKSU:

22 220-43-59 zezwolenia na przewóz rzeczy i osób
22 220-43-07 licencje, świadectwa, certyfikaty
22 220-43-48 stowarzyszenia

ZASADY PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2010 ROKU

Podstawę prawną do wydawania zezwoleń zagranicznych przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) stanowi zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (Dz. Urz. MI z dnia 19 lutego 2008 r.).

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze zasady określają:

 1. Warunki wydawania i zwrotu zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2010 roku,
 2. Przenoszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy,
 3. Zawieszanie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy,
 4. Warunki przyznawania i unieważniania zezwoleń EKMT.

§2

 1. Użyte poniżej określenia oznaczają:
  • zezwolenie zagraniczne – dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej, przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium,
  • zezwolenie EKMT - dokument dopuszczający do wykonywania w 2010 roku nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi, których przebieg został udokumentowany w odpowiednio wypełnionym karnecie,
  • karnet EKMT - przeznaczeniem karnetu jest rejestracja w porządku chronologicznym informacji o operacjach transportowych przeprowadzonych podczas każdego etapu podróży, pojazdami z ładunkiem, a także pojazdem bez ładunku (powyższe informacje mogą być użyte wyłącznie do kontroli wykorzystania zezwoleń),
  • limit podstawowy – przyznawane przedsiębiorcy na dany rok kalendarzowy - w zależności od liczby pobranych i prawidłowo zwróconych do BOTM – zezwolenia zagraniczne,
  • limit dodatkowy – wydzielona z kontyngentu liczba zezwoleń zagranicznych, przyznawana przedsiębiorcom w cyklu miesięcznym,
  • pojazd uprawniony – pojazd zgłoszony przez przedsiębiorcę i zarejestrowany w bazie BOTM,
  • kontyngent dodatkowy – zezwolenia zagraniczne dodatkowo otrzymane w trakcie roku kalendarzowego, które przydzielane są w trybie limitu dodatkowego.

§3

  Nie wymaga zezwolenia zagranicznego transport drogowy rzeczy pojazdami zarejestrowanymi w RP w relacjach:
  • dwustronnych między Polską a poszczególnymi krajami UE,
  • w tranzycie przez terytoria krajów UE,
  • w tranzycie przez terytorium Albanii i Chorwacji,
  • między krajami UE1).
  • dwustronnych między Polską a krajami spoza UE pojazdami o ładowności 3,5 t i/lub dmc 6 t2).

§ 4

Warunki wykonywania przewozów kabotażowych określają:
  • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w Państwie członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w tym państwie.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (wejdzie w życie 14 maja 2010 r.). Wykonywanie przewozów kabotażowych w krajach spoza UE - niedozowlone.

§ 5

 1. Wydawanie zezwoleń zagranicznych upoważniających do wykonywania przewozów odbywa się w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, a dla przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych (Dz. U. r. 2002 Nr 68 poz. 627), w siedzibach organizacji, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy BOTM a tymi organizacjami. Wykaz organizacji uprawnionych do wydawania zezwoleń znajduje się na stronie www.botm.gov.pl
 2. Wydający zezwolenie zagraniczne jest obowiązany do nadrukowania na zezwoleniu danych przedsiębiorcy. Powyższa zasada dotyczy zezwoleń na przewóz rzeczy wymienionych w § 8 oraz wszystkich zezwoleniach zagranicznych na przewóz osób.

Rozdział II
PODZIAŁ ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH

§6

 1. Podziału zezwoleń zagranicznych dokonuje Komisja Społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi powołana przez Ministra Infrastruktury Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych (Dz. U. Nr 47, poz. 344 z dnia 22 marca 2006 r.).
 2. Komisja ustala zasady obliczania limitów podstawowych oraz dokonuje podziału zezwoleń EKMT na rok następny.
 3. Komisja rozpatruje wnioski o limity dodatkowe oraz ustala zasady podziału limitów dodatkowych conajmniej raz na miesiąc. Komisja społeczna określając kryteria przyznawania zezwoleń w limicie dodatkowym uwzględnia m. in.:
  • posiadanie ważnej licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • liczbę wypisów z licencji lub wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne odpowiadające ilości pojazdów zgłoszonych do BOTM, do których przedsiębiorcy mają prawo dysponowania na dzień poboru zezwoleń,
  • liczbę zezwoleń zagranicznych w kontyngencie,
  • liczbę pojazdów zarejestrowanych w bazie BOTM,
  • wydane przedsiębiorcom zezwolenia EKMT.
  • zezwolenia przyznane w kontyngencie dodatkowym,
  • zezwolenia zwrócone i nie zwrócone przez przedsiębiorcę.
  • limity podstawowe przedsiębiorcy.
 4. Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w BOTM do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym każdego miesiąca (decyduje data wpływu do BOTM). Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
 5. Lista złożonych wniosków aktualizowana będzie na bieżąco, na stronie: www.botm.gov.pl Wnioski, złożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.
 6. Lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: www.botm.gov.pl
 7. Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie internetowej BOTM
 8. Organizacje uprawnione do wydawania zezwoleń przyznają limity dodatkowe według kryteriów ustalonych przez organizację - z wyjątkiem zezwoleń, których podziału dokonała komisja społeczna - i podanych do wiadomości członków organizacji.
 9. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, Dyrektor BOTM może zezwolić na zamianę zezwoleń przyznanych w limicie podstawowym do określonego kraju.
 10. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który umieszczany jest na stronie www.botm.gov.pl
 11. W przypadkach niecierpiących zwłoki (nagłych), Dyrektor BOTM może przydzielić zezwolenie zagraniczne - z wyjątkiem zezwoleń EKMT - pomiędzy posiedzeniami Komisji. Wykaz przedsiębiorców, którym przydzielone zostały zezwolenia, Dyrektor BOTM przedkłada na najbliższym posiedzeniu Komisji Społecznej.

Rozdział III
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA ZAROBKOWY I NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ RZECZY

§ 7

 1. Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy, jeśli posiada:
  • ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • ważne wypisy z licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne odpowiadające ilości pojazdów uprawnionych.
 2. Przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 30 października 2010 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
 3. Limit podstawowy ustalony dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% całego kontyngentu 2010 roku.
 4. Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

§ 8

Limity podstawowe dla niżej wymienionych zezwoleń ustala się następująco:

 1. Rosja ogólne:
  Zasady wydawania zezwoleń.
 2. Rosja kraje trzecie:
  Zasady wydawania zezwoleń.
 3. Białoruś ogólne:
  • Kontyngent 125.000 szt.
  • limit podstawowy - 80% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2010 roku, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2009.
 4. Białoruś kraje trzecie:
  • kontyngent 3.000 szt.
  • limit podstawowy - 100% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2010 roku, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2009;
 5. Bośnia i Hercegowina ogólne:
  • Kontyngent 1.000 szt.
  • limit podstawowy - 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2010 roku;
 6. Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie:
  • kontyngent 3.000 szt.
  • limit podstawowy - 80% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2010 roku;
 7. Chorwacja kraje trzecie:
  • kontyngent 500 szt.
  • limit podstawowy - 80% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2010 roku, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2009.
 8. Armenia, Azerbejdżan, Finlandia kraje trzecie, Gruzja ogólne, Szwecja kraje trzecie Euro 0 - odpowiadającej 100 % liczby zezwoleń, prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2010 roku, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2009.

Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia wyżej wymienione w liczbie trzech szt. na każdy pojazd uprawniony.

Wszelkie reklamacje dotyczące wysokości naliczonych limitów zezwoleń na dany rok kalendarzowy rozpatrywane będą wyłącznie do 30 kwietnia bieżącego roku.

§ 9

 1. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Albania ogólne, Białoruś tranzyt płatne na granicy (zmiana od 09.04.2010 INFORMACJA 19/2010), Białoruś kraje trzecie płatne na granicy, Chorwacja ogólne lub Chorwacja ogólne EURO 1 (zmiana od 19.04.2010 INFORMACJA 21/2010), Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie, Estonia kraje trzecie, Kazachstan ogólne, Kazachstan kraje trzecie, Kirgistan ogólne, Kirgistan ogólne EURO 1, Macedonia ogólne, Macedonia ogólne EURO 1, Maroko ogólne, Mołdawia ogólne (zmiana od 23.04.2010 INFORMACJA 23/2010), Mołdawia kraje trzecie, Litwa kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Serbia ogólne (zmiana od 16.08.2010 INFORMACJA 38/2010), Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO 1, Turcja tranzyt (zmiana od 05.05.2010 INFORMACJA 24/2010), w liczbie:
  • jedna sztuka na każdy z pierwszych dziesięciu pojazdów uprawnionych,
  • jedna sztuka na każde kolejne pięć pojazdów uprawnionych.
 2. Zezwolenia Uraina ogólne (dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1993r.) (zmiana od 8.03.2010 INFORMACJA 13/2010), zezwolenia Ukraina ogólne EURO 1 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1993 r.) (zmiana od 16.08.2010 INFORMACJA 39/2010), zezwolenia Ukraina ogólne EURO 2 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r.) (zmiana od 16.08.2010 INFORMACJA 39/2010) oraz zezwolenia Ukraina ogólne EURO 3 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 r.) (zmiana od 16.08.2010 INFORMACJA 39/2010) wydawane będzie w liczbie dwóch sztuk na każdy pojazd uprawniony.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania zezwoleń do BOTM. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

§ 10

Armenia ogólne, Azerbejdżan ogólne, Azerbejdżan kraje trzecie, Białoruś kraje trzecie, Bośnia i Hercegowina kraje trzecie, Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Czarnogóra kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie, Gruzja ogólne, Kirgistan kraje trzecie, Norwegia kraje trzecie, Rosja kraje trzecie*, Rumunia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie Euro 0, Tadżykistan ogólne, Tadżykistan kraje trzecie, Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie, Uzbekistan ogólne, Węgry kraje trzecie EURO 3 + S - zezwolenia przydziela się na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w BOTM do 20 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu do BOTM). Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

Rozdział IV
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA ZAROBKOWY I NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB

§ 11

 1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz osób, jeśli posiada:
  • ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • wypisy z licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne odpowiadające ilości pojazdów zgłoszonych do BOTM, do których przedsiębiorcy mają prawo dysponowania tym pojazdem.
 2. Zezwolenia jednorazowe na wjazd autobusu pustego do Białorusi, Chorwacji, Rosji, Ukrainy oraz na przejazd wahadłowy do Macedonii, Chorwacji i Ukrainy wydawane będą przedsiębiorcom wyłącznie po wydaniu zezwolenia na przejazd polskim odcinkiem drogi.
 3. Zezwolenia zagraniczne na przewozy osób będą wydawane przedsiębiorcom wyłącznie po wydaniu zezwolenia (decyzji administracyjnej) na przejazd polskim odcinkiem drogi.
 4. Zezwolenia zagraniczne na przewozy okazjonalne i wahadłowe będą wydawane przedsiębiorcom wyłącznie po złożeniu wniosku wraz z kopią umowy (kontrakt), określającej rodzaj przewozu. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia okazjonalnego określa załącznik nr 4. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia wahadłowego określa załącznik nr 5.

Rozdział V
ZWROT ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH

§12

 1. Wszystkie zezwolenia zagraniczne wydane przez BOTM podlegają obowiązkowemu zwrotowi. Za każde zezwolenie zagraniczne 2009:
  • niezwrócone,
  • zwrócone ale wykorzystane nieprawidłowo,
  • zwrócone ale niewykorzystane,
  potrąca się z limitu podstawowego kontyngentu 2010 dwa zezwolenia. Potrącenie zezwoleń następuje po wyliczeniu limitu podstawowego.
 2. Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Niezwrócenie do BOTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.
 3. Zezwolenia zagraniczne zwrócone do BOTM po terminie określonym w §8 nie stanowią podstawy do zmiany limitu podstawowego.

Rozdział VI
PRZENOSZENIE LIMITU PODSTAWOWEGO INNEMU PRZEDSIĘBIORCY

§13

 1. Przedsiębiorca (przenoszący) może przenieść limit podstawowy zezwoleń lub jego część na rzecz innego przedsiębiorcy (przejmującego).
 2. Przejmujący nie może dokonać przeniesienia całości lub części utworzonego w ten sposób limitu.
 3. Wniosek o przeniesienie limitu podstawowego, może złożyć przedsiębiorca osobiście lub za pośrednictwem osób przez niego upoważnionych.
 4. Podpisy osób upoważnionych przez przenoszącego oraz przejmującego zezwolenia, muszą być złożone w obecności pracownika BOTM lub potwierdzone przez notariusza.
 5. Wniosek o przeniesienie limitu podstawowego wymaga akceptacji komisji społecznej.
 6. Zezwolenia muszą być wykorzystane przez przedsiębiorcę przejmującego zezwolenia.
 7. Przedsiębiorca, który przeniósł limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.
 8. Wzór wniosku o przeniesienie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 2.

§14

 1. W przypadku ujawnienia odstępowania innym przedsiębiorcom zezwoleń zagranicznych bez pisemnego zawiadomienia i zgody BOTM przed użyciem zezwolenia, pomniejsza się z limit podstawowy zezwoleń na dany kraj obydwu przewoźnikom (odstępującemu i biorącemu zezwolenie) o dwukrotną liczbę odstąpionych zezwoleń zagranicznych. Potrącenie następuje w dniu ujawnienia przypadku odstąpienia zezwolenia.
 2. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada limitu podstawowego, który można zmniejszyć, jego wnioski o przyznanie limitu dodatkowego nie będą uwzględniane przez 6 miesięcy od daty ujawnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział VII
ZAWIESZANIE LIMITU PODSTAWOWEGO

§15

 1. Przedsiębiorca może zawiesić odbieranie zezwoleń z limitu podstawowego.
 2. Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednio w terminie do 30 października 2010 r. określonym w §7 ust. 2.
 3. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.
 4. Zezwolenia limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.
 5. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3.

Rozdział VIII
PRZYZNAWANIE, WYKORZYSTYWANIE I UNIEWAŻNIANIE ZEZWOLEŃ EKMT

§16

 1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, jeżeli posiada ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające ilości 3 pojazdów uprawnionych, które spełniają odpowiednio wymogi EURO.
 2. Komisja społeczna rozpatrując wnioski uwzględnia m. in.:
  • ilość przewozów wykonanych z użyciem zezwolenia EKMT,
  • dotychczasowy sposób wykorzystywania zezwolenia EKMT,
  • ilość pojazdów uprawnionych spełniających odpowiednie wymogi EURO,
  • ilość zezwoleń Rosja kraje trzecie wykorzystanych i zwróconych do BOTM w 2009 roku.

§17

 1. Zezwolenie EKMT może być używane tylko przez jeden pojazd w tym samym czasie. Egzemplarz zezwolenia powinien się znajdować w pojeździe będącym w drodze pomiędzy punktami za- i wyładunku, tak w trakcie kursu z ładunkiem, jak i kursu pojazdem nie załadowanym.
 2. Zezwolenie nie może być przekazywane przez przedsiębiorstwo osobom trzecim.
 3. Zezwolenia muszą być stosowane zgodnie z ich terytorialnym zakresem ważności.
 4. Zezwolenie EKMT ważne jest łącznie z karnetem oraz odpowiednim certyfikatem. Karnet powinien być wystawiony imiennie na przewoźnika, bez możliwości jego użyczania, zamiany z innymi przewoźnikami. Powinien być przechowywany w pojeździe, łącznie z odpowiadającym mu zezwoleniem EKMT, oraz okazywany na żądanie kompetentnych władz kontrolnych, które uprawnione są ponadto do dokonywania wpisów w karnecie. Karnet powinien posiadać taki sam numer ewidencyjny, jak odpowiadające mu zezwolenie, jeśli to konieczne, także numer podrzędny kolejnego karnetu, przy czym nowy karnet może być wydany, gdy pierwotny jest wypełniony.
 5. Zezwolenia, które zostały unieważnione lub zwrócone przez przewoźnika, mogą być wydane powtórnie nowym przedsiębiorcom, na pozostały okres ważności. W tym wypadku oryginalne dokumenty powinny zostać unieważnione, a następnie wymienione na zezwolenia z odrębną numeracją zastępczą.
 6. Wykorzystanie zezwoleń EKMT podlega weryfikacji, przy czym pierwsza weryfikacja odbywa się po upływie pierwszego kwartału. W przypadku niewłaściwego wykorzystania zezwolenia może ono być unieważnione i przyznane innemu przedsiębiorcy.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. W przypadku zmiany uwarunkowań zewnętrznych, obecnie niemożliwych do przewidzenia, takich jak np.:
  • sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,
  • niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych do poszczególnych krajów,
  • zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,
  powyższe zasady wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2010 roku.
 2. Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Komisję Społeczną ds. podziału zezwoleń.

OZNACZENIA INDEKSÓW

 1. Na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym sporządzonej dnia 17 marca 1993r. w Brukseli, zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego odnoszące się do krajów Unii Europejskiej mają również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

  Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską oraz od dnia 01 stycznia 2005r. nie są wymagane zezwolenia na przewozy dwustronne i tranzytowe wykonywane do/z/przez Szwajcarię pojazdami o dmc nie przekraczających 40 ton. Zgodnie z postanowieniami umowy między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Szwajcarską nie wymagają zezwoleń także przewozy do/z krajów trzecich wykonywane przez przewoźników polskich pojazdami o dmc nie przekraczających 40 ton.


 2. Bilateralne i tranzytowe przewozy ładunków niewymagają zezwolenia jeżeli są wykonywane:

  Pojazdami

  W relacji z następującymi krajami:

  ładowności do 3,5t i masie całkowitej do 6t (łącznie z przyczepą lub naczepą)

  Białoruś, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Rosja

  nieprzekraczającej ładowności do 3,5 t lub masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą)

  Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kirgistan, Serbia, Ukraina, Uzbekistan


 3. Limit dodatkowy powstaje w wyniku:
  • zmniejszenia limitu podstawowego po przydzieleniu zezwoleń EKMT,
  • zmniejszenia limitu podstawowego w sytuacji określonej w §12..2,
  • zmniejszenia limitu podstawowego po ujawnieniu odstępowania zezwoleń innym przedsiębiorcom,
  • nieodebrania zezwoleń w terminach określonych w §7.2,
  • zawieszenia limitu podstawowego.


 
   Uwagi techniczne na temat materiałów:
   Programy potrzebne do oglądania dokumentów z naszej strony:
       

   Liczba osób będących aktualnie na naszej stronie:5
powrót na górę strony
    © Copyright Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego, 2002-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.


>